Verlies, rouw en veerkracht

Online programma, Training & Coaching

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Your HR Advice / www.marritvanexel.nl

Artikelen 21 t/m 24 zijn voor de webshop van toepassing.

ARTIKEL 1 – Definities

 1. www.marritvanexel.nl: de eenmanszaak www.marritvanexel.nl hierna verder te noemen als ‘Your HR Advice’ en is onderdeel van Your HR Advice. Waar Your HR Advice staat kan je ook www.marritvanexel.nl lezen. Tevens de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 2. Your HR Advice: de eenmanszaak Your HR Advice als opgenomen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70579377.
 3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Your HR Advice een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.    
 4. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat via de webwinkel.
 5. Deelnemer: de persoon die bij Your HR Advice een training of coaching volgt, alsmede de persoon ten behoeve van wie de opdrachtgever met Your HR Advice de overeenkomst tot het volgen van een training of coaching is aangegaan.
 6. Schriftelijk: waar het begrip ‘schriftelijk’ wordt gebruikt, kan ook e-mail worden gelezen.  
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 8. Training: de training, workshop, cursus, e.d. die door Your HR Advice online en/of offline wordt gegeven.
 9. Coaching: coaching en andere begeleidingsactiviteiten die door Your HR Advice online en/of offline wordt gegeven.
 10. Webshop: digitale winkel via de website waar producten aangeschaft en betaald kunnen worden. Artikelen 21 t/m 24 zijn voor de webshop van toepassing.
 11. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, diensten en/of digitale inhoud verkrijgt in verband met een overeenkomst op afstand, waarbij de levering daarvan plaatsvindt door marritvanexel.nl of door een derde op basis van een overeenkomst tussen deze derde en www.marritvanexel.nl.
 12. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 13. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 14. Dag: kalenderdag.
 15. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 16. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen en aanbiedingen van of overeenkomsten tussen Your HR Advice, of www.marritvanexel.nl en haar opdrachtgever.  
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.  
 3. Afwijkende bedingen van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door Your HR Advice zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten door Your HR Advice van een eventuele van toepassing verklaring van algemene voorwaarden door opdrachtgever. Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.  
 4. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.  
 5. Deze voorwaarden gelden voor eenieder die bij Your HR Advice werkzaam is, eenieder die door Your HR Advice wordt ingeschakeld, en een ieder voor wiens handelen of nalaten Your HR Advice aansprakelijk is of kan zijn.  

 

ARTIKEL 3 – Aanbiedingen en voorstellen  

 1. Aanbiedingen zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever aan Your HR Advice is verstrekt. De opdrachtgever zal zich ervoor inspannen, om tijdig alle informatie te verstrekken die van belang is voor het formuleren van een aanbod.   
 2. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is opgenomen, vervalt de aanbieding altijd na 14 dagen.
 3. Aanbiedingen worden als aanvaard beschouwd na een expliciete of impliciete aanvaarding door de opdrachtgever. Een expliciete aanvaarding betekent dat de opdrachtgever duidelijk aangeeft in niet mis te verstane woorden dat hij akkoord is met het aanbod. Bij een impliciete aanvaarding verricht de opdrachtgever een bepaalde handeling waaruit kan worden afgeleid dat hij akkoord is met het aanbod (bijvoorbeeld het doorsturen van documenten die Your HR Advice nodig heeft om aan de uitvoering van de overeenkomst te beginnen, of het betalen van een voorschot).
 4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Your HR Advice daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.  
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Your HR Advice niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 7. Your HR Advice kan niet aan haar aanbod gehouden worden wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, of een deel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  
 8. Zodra een aanbod is aanvaard wordt aangevangen met de werkzaamheden. Na aanvaarding kan de opdrachtgever dus niet meer kosteloos opzeggen.
 9. Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de bestaande overeenkomst, kunnen deze zowel mondeling als schriftelijk worden voorgesteld. De acceptatie van wijzigingen in bestaande overeenkomsten is echter alleen geldig bij schriftelijke bevestiging door Your HR Advice.   
 10. Als na aanvaarding van het oorspronkelijke aanbod wijzigingen plaatsvinden in de omvang van de overeenkomst, kan dit leiden tot uitbreiding en/of wijziging van de overeengekomen begrote kosten. Dit zal vooraf gecommuniceerd en besproken worden en pas na overeenstemming worden doorgevoerd.   

 

ARTIKEL 4 – De overeenkomst

 1. Overeenkomsten worden uitsluitend gesloten door Your HR Advice. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de overeenkomst door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.   
 2. De overeenkomst houdt voor Your HR Advice een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. Your HR Advice zal zich inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal (kunnen) worden bereikt.  Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur verwacht mag worden.
 3. De diensten van Your HR Advice kunnen niet worden gezien als een vervanging van een medisch consult of medische behandeling door een arts of specialist. Opdrachtgever dient bij medische klachten altijd eerst een arts of specialist te raadplegen.
 4. Your HR Advice zal eventuele deadlines die met de werkzaamheden gepaard gaan altijd duidelijk met de opdrachtgever kortsluiten. Your HR Advice streeft er uiteraard naar 100% van deadlines te halen, echter kan dit helaas niet worden gegarandeerd. Deadlines dienen dan ook te worden beschouwd als streefdata, overschrijding van een deadline maakt Your HR Advice derhalve niet schadeplichtig. Voorgaande geldt uiteraard niet in geval van wettelijke termijnen, zoals bijvoorbeeld het tijdig indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Tenzij de oorzaak voor het niet tijdig indienen bij de opdrachtgever ligt.  
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Your HR Advice aangeeft of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Your HR Advice worden verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Indien opdrachtgever niet voldoet aan het bepaalde in dit artikel, heeft Your HR Advice het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Indien de door Your HR Advice te verrichten werkzaamheden plaatsvinden bij de opdrachtgever dan zal deze laatste alle faciliteiten ter beschikking stellen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter uitvoering van de overeenkomst.  
 7. In het geval dat uitvoering van een overeenkomst in strijd kan komen met de belangen van een al bestaande opdrachtgever, zal Your HR Advice hiervan melding maken aan de betrokken partijen. Indien sprake is van een tegenstrijdig belang zal Your HR Advice pas ingaan op het verzoek tot het uitvoeren van een overeenkomst, als daaromtrent voor alle betrokken partijen aanvaardbare afspraken zijn gemaakt.  
 8. Een overeenkomst eindigt door wederzijds goedvinden, tijdsverloop, opzegging of ontbinding.  
 9. Het eindigen van de Overeenkomst laat de verplichtingen van opdrachtgever jegens Your HR Advice onverlet.   

ARTIKEL 5 – Looptijd overeenkomst

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen door beide partijen tegen de eerste van de maand worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

 

ARTIKEL 6 – Annuleringsvoorwaarden Training

 1. Your HR Advice kan een training annuleren indien er niet voldoende inschrijvingen zijn, de docent ziek is, of  er sprake is van andere vormen van overmacht. De opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In een dergelijk geval wordt, indien mogelijk, de opdrachtgever een andere training aangeboden. Indien de opdrachtgever niet ingaat op dit aanbod of indien er geen andere training wordt aangeboden, dan zal Your HR Advice het reeds door de opdrachtgever aan Your HR Advice betaalde honorarium aan de opdrachtgever terugbetalen.
 2. Your HR Advice heeft het recht de datum, het tijdstip en/of de locatie van de training te wijzigen. De opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In een dergelijk geval heeft de opdrachtgever het recht de training kosteloos te annuleren, tenzij de wijziging slechts van geringe betekenis is.
 3. Annulering door Opdrachtgever is enkel mogelijk in geval  van losse coaching of losse trainingen en dient schriftelijk te geschieden. Indien een traject of programma wordt afgenomen is annulering niet mogelijk, tenzij de Opdrachtgever een particulier betreft. In dat geval kan worden opgezegd tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 4. Bij annulering door Opdrachtgever van losse trainingen, dient Opdrachtgever annuleringskosten aan Your HR Advice te betalen. De annuleringskosten bedragen:
 • Bij annulering 2 maanden of langer voor de aanvang van de training: 10% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 100,00;
 • Bij annulering 1 maand of langer en korter dan 2 maanden voor de aanvang van de training: 25% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 100,00;
 • Bij annulering 2 weken of langer en korter dan 1 maand voor de aanvang van de training: 50% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 100,00;
 • Bij annulering minder dan 2 weken voor de aanvang van de training of gedurende de training: 100% van de overeengekomen prijs.
 1. Bij annulering door Opdrachtgever van losse Coaching en andere begeleidingsactiviteiten dient Opdrachtgever annuleringskosten aan Your HR Advice te betalen. De annuleringskosten bedragen:
  • Bij annulering 24 uur of langer en korter dan 48 uur voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs;
  • Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang of na aanvang: 100% van de overeengekomen prijs.
 1. Opdrachtgever is ook 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij zonder te annuleren geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Your HR Advice.

 

ARTIKEL 7 – Gedragsregels

 1. Deelnemers aan trainingen worden geacht geen dusdanige geestelijke of lichamelijke medische conditie te hebben die hen er redelijkerwijs van zou weerhouden volledig zelfstandige en doordachte keuzes te maken. 
 2. Your HR Advice is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt, of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert, de verdere toegang tot de training te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Your HR Advice op vergoeding van eventuele schade.
 3. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever die de deelnemers heeft aangemeld betaald worden.
 4. De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen, regels en voorschriften die worden gegeven door Your HR Advice dan wel door Your HR Advice ingeschakelde derden. Indien de deelnemer weigert de instructies op te volgen, dan is de deelnemer en de opdrachtgever verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 5. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat tevens de door hem aangemelde deelnemers de bepalingen van deze voorwaarden in acht nemen. In dat kader is de opdrachtgever verplicht deze voorwaarden aan de deelnemers, die hij heeft aangemeld, ter beschikking te stellen en ervoor zorg te dragen dat deze deelnemers bekend zijn met de inhoud van de voorwaarden.

 

ARTIKEL 8 – Het dossier

 1. Het dossier betreft alle schriftelijke bescheiden en digitale bestanden die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.  
 2. De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om op vooraf schriftelijk verzoek het dossier kosteloos in te zien.  
 3. Afgifte van (een gedeelte van) een dossier kan uitsluitend plaatsvinden na het beëindigen van de overeenkomst en geschiedt uitsluitend aan de opdrachtgever of diens gemachtigde in persoon of per aangetekende post. De opdrachtgever of diens gemachtigde is voor afgifte een vergoeding verschuldigd ten bedrage van € 0,05 per pagina alsmede de kosten voor het  aangetekend verzenden.
 4. Gegevens van de opdrachtgever worden in de administratie van Your HR Advice opgeslagen en zorgvuldig beheerd. Ze worden enkel gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen en ter controle op eventueel tegenstrijdige belangen.   
 5. Your HR Advice zal gegevens behorende tot het dossier zolang als zij wettelijk verplicht is (digitaal) bewaren. Na het verstrijken van de bewaartermijn is Your HR Advice gerechtigd om het dossier te vernietigen.    
 6. Op verzoek van de opdrachtgever kan binnen de bewaartermijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.  

ARTIKEL 9 – Het tarief

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium (uurtarief, vast tarief of pakketprijs), waaronder een eventuele kilometervergoeding à € 0,30 excl. btw per voor de uitvoering van de overeenkomst gereden kilometers, verschuldigd.   
 2. Voor de reistijd ter zake de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd, tenzij partijen anders overeenkomen.   
 3. Indien met de opdrachtgever wordt overeengekomen dat werkzaamheden worden verrichten op basis van uurtarief, behoudt Your HR Advice zich het recht voor om jaarlijks dat uurtarief te verhogen.   
 4. Your HR Advice is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot op de vergoeding te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen Your HR Advice en de opdrachtgever worden vastgesteld.   

 

ARTIKEL 10 – Factuur en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt het tarief maandelijks in rekening gebracht door middel van een factuur per e-mail.   
 2. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de  opdrachtgever, zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar.  
 3. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie.  
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven overeenkomst zijn de opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van de volledige factuur.  
 5. Your HR Advice is gerechtigd om vorderingen tussen haar en de opdrachtgever over en weer met elkaar te verrekenen.   
 6. Betaling van de factuur dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.   
 7. Betaling dient plaats te vinden in euro’s en door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de factuur vermelde IBAN ten name van ‘Your HR Advice’ onder vermelding van het factuurnummer en klantnummer.    

ARTIKEL 11 – Opschorting en ontbinding

 1. Your HR Advice is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.  
 2. Your HR Advice is ook bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Your HR Advice is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. Of indien na het sluiten van de overeenkomst Your HR Advice ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 4. In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Your HR Advice vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Your HR Advice op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Your HR Advice de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.  

ARTIKEL 12 – Incassokosten

 1. Indien Your HR Advice invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in gebreke is, komen de kosten verband houdend met die invordering als volgt ten laste van Opdrachtgever:

(a) Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Your HR Advice aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform de Wet Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Your HR Advice wordt voldaan.

(b) Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Your HR Advice direct zonder eerdere aanzegging aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan ten minste 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,- voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

ARTIKEL 13 – Inschakeling van derden

 1. Your HR Advice mag bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De keuze van de door Your HR Advice in te schakelen derden zal geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Your HR Advice is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Your HR Advice.
 2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een overeenkomst van de opdrachtgever willen beperken, gaat Your HR Advice ervan uit en bevestigt zij zonodig bij deze dat alle haar gegeven overeenkomsten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.   

 

ARTIKEL 14 – Aansprakelijkheid

 1. Your HR Advice is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.  
 2. Your HR Advice is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voor de opdrachtgever voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van opdrachtgever.   
 3. Your HR Advice is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  
 4. Your HR Advice is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.  
 5. Iedere aansprakelijkheid van Your HR Advice voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat op grond van de aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, verminderd met het bedrag van het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van voorgaande wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 6. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Your HR Advice voor die schade.  
 7. De uitvoering van de aan Your HR Advice verstrekte overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Your HR Advice en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Your HR Advice ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Your HR Advice in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.   

ARTIKEL 15 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Your HR Advice geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Your HR Advice niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Your HR Advice, of in het bedrijf van degenen die zij voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, worden daaronder begrepen.  
 2. Your HR Advice heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Your HR Advice zijn verplichtingen had moeten nakomen.  
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Your HR Advice ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Your HR Advice gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.   

ARTIKEL 16 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Your HR Advice niet toegestaan door of namens Your HR Advice geproduceerde adviezen, overeenkomsten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren.
 2. In geval van overtreding van lid 1 van dit artikel is opdrachtgever verplicht de hierdoor door Your HR Advice geleden schade te vergoeden, onverminderd alle overige rechten van Your HR Advice. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden aan opdrachtgever doorbelast conform artikel 12 van deze algemene voorwaarden. Ingeval Your HR Advice de opdrachtgever in rechte dient te betrekken en opdrachtgever wordt veroordeeld tot vergoeding van de door Your HR Advice gemaakte proceskosten, dan zal opdrachtgever alle daadwerkelijk door Your HR Advice gemaakte kosten verband houdende met de betreffende procedure dienen te vergoeden.  

ARTIKEL 17 – Geheimhouding/Persoonsgegevens

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Your HR Advice op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak  gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en Your HR Advice zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Your HR Advice niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.  
 3. Your HR Advice zal verkregen persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen.    

ARTIKEL 18 – Klachten

 1. Indien de opdrachtgever klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de toepassing van deze algemene voorwaarden, kan door de opdrachtgever een klacht ingediend worden bij Your HR Advice. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever aan Your HR Advice niet op.
 2. Eventuele klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking of voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan Your HR Advice. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Your HR Advice adequaat kan anticiperen.    
 3. Omwille van de snelheid van de behandeling van de klacht, geniet het de voorkeur deze per e-mail in te dienen.  
 4. Indien de klacht gegrond is, zal Your HR Advice binnen een redelijke termijn voor een passende oplossing zorgen, tenzij dit gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van Your HR Advice verwacht kan worden.  
 5. Indien opdrachtgever Your HR Advice in rechte betrekt en wordt veroordeeld tot vergoeding van de door Your HR Advice gemaakte proceskosten, dan zal opdrachtgever alle daadwerkelijk door Your HR Advice gemaakte kosten verband houdende met de betreffende procedure dienen te vergoeden.    

 

ARTIKEL 19 – Overige bepalingen

 1. Tezamen met de overeenkomst vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgovereenkomst of gewijzigde of aanvullende overeenkomst de volledige overeenkomst tussen Your HR Advice en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.  
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen  
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan is het bepaald in het vorige lid overeenkomstig van toepassing.  
 4. Indien Your HR Advice niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Your HR Advice in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.  
 5. Your HR Advice is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 6. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te raadplegen via www.yourhradvice.nl en kan op verzoek van opdrachtgever per post of e-mail worden toegestuurd.     

 

ARTIKEL 20 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle voorstellen, aanbiedingen en overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Your HR Advice is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Midden-Nederland. Niettemin heeft Your HR Advice het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter op basis van de woonplaats van de opdrachtgever.  

 

ARTIKEL 21 – Webshop Algemene voorwaarden

 1. De hieronder genoemde artikelen 21 t/m 24 zijn specifiek van toepassing op aankopen gedaan in de webshop van www.marritvanexel.nl en zijn onderdeel van deze algemene voorwaarden.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de www.marritvanexel.nl aanvaard, door te klikken op de betaalknop in de laatste stap van het bestelproces en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden. 
 3. www.marritvanexel.nl bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat www.marritvanexel.nl deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
 4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de www.marritvanexel.nl, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft www.marritvanexel.nl het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 22 – Webshop Ontbindingsrecht

 1. De consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger, heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden na ontvangst van een materieel product, maar ook van een dienst of een levering van digitale inhoud die op een materiële drager wordt geleverd, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan de www.marritvanexel.nl te melden. www.marritvanexel.nl verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.
 3. Indien de consument de overeenkomst ontbindt na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht om de dienst te verrichten, is de consument aan de www.marritvanexel.nl een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door de www.marritvanexel.nl is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de overeenkomst.
 4. Bij geheel of gedeeltelijke levering van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, binnen de bedenktijd, draagt de consument bij ontbinding de gehele kosten, indien: hij voorafgaand aan de levering op de hoogte is van het feit dat hij de mogelijkheid heeft te kunnen beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd.
 5. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 6. www.marritvanexel.nl vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

ARTIKEL 23 – Webshop Uitsluiting ontbindingsrecht

 1. De consument heeft met het totstandkomen van de overeenkomst zich automatisch akkoord verklaard dat hij het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten, tenzij anders overeengekomen:
 2. a.die door www.marritvanexel.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 1. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 2. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 3. voor audio- en video-opnamen;
 4. de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager.

ARTIKEL 24 – Webshop Intellectuele eigendomsrechten

Zie hiervoor ARTIKEL 16 – Intellectuele eigendomsrechten van deze Algemene voorwaarden.

ARTIKEL 25 – Webshop Geheimhouding/Persoonsgegevens

Zie hiervoor ARTIKEL 17 – Geheimhouding/Persoonsgegevens van deze Algemene voorwaarden.

ARTIKEL 24 – Webshop Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de bestelprocedure, overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct bij bestelling te worden voldaan. 
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan www.marritvanexel.nl te melden.

ARTIKEL 24 – Webshop Klachten en geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen www.marritvanexel.nl en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij www.marritvanexel.nl.
 3. Bij www.marritvanexel.nl ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de www.marritvanexel.nl hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
 4. De consument heeft tevens het recht klachten in te dienen bij de Geschillencommissie Algemeen of gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/
Scroll naar top
Verlies, rouw en veerkracht draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders